برنامه ارزشیابی کلاس 4/1
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیلبی

نوبت

دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

دوشنبه

99/7/21

اجتماعی

شنبه

99/8/24

فارسی

دوشنبه

99/9/24

علوم

شنبه

99/11/25

ریاضی

شنبه

99/12/23

علوم

سه شنبه

99/7/22

هدیه

دوشنبه

99/8/26

علوم

سه شنبه

99/9/25

هدیه

یکشنبه

99/11/26

علوم

یکشنبه

99/12/24

فارسی

چهارشنبه

99/7/23

علوم

سه شنبه

99/8/27

هدیه

چهارشنبه

99/9/26

اجتماعی

دوشنبه

99/11/27

فارسی دوشنبه 99/12/25 ریاضی

یکشنبه

99/7/27

ریاضی

چهارشنبه

99/8/28

اجتماعی

شنبه

99/9/29

فارسی

سه شنبه

99/11/28

هدیه

سه شنبه

99/12/26

هدیه

سه شنبه

99/7/29

فارسی

شنبه

99/9/1

ریاضی دوشنبه 99/10/1 ریاضی

چهارشنبه

99/11/29

ریاضی

چهارشنبه

99/12/27

اجتماعی

 

برنامه ارزشیابی کلاس 3/2
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

یکشنبه

99/7/27

فارسی

شنبه

99/8/24

فارسی

یکشنبه

99/9/23

ریاضی

شنبه

99/11/25

فارسی

چهارشنبه

99/12/20

ریاضی
دوشنبه 99/7/28 ریاضی یکشنبه 99/8/25 علوم

دوشنبه

99/9/24

فارسی

دوشنبه

99/11/27

ریاضی

شنبه

99/12/23

فارسی

سه شنبه

99/7/29

علوم

سه شنبه

99/8/27

ریاضی

چهارشنبه

99/9/26

علوم

سه شنبه

99/11/28

علوم

یکشنبه

99/12/24

علوم

چهارشنبه

99/7/30

اجتماعی

چهارشنبه

99/8/28

اجتماعی

شنبه

99/9/29

اجتماعی

چهارشنبه

99/11/29

اجتماعی

دوشنبه

99/12/25

اجتماعی

 

ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی  

روز ارزشیابی

ماده

درسی

روز ارزشیابی ماده درسی

یکشنبه

99/7/27

املا بنویسیم

شنبه

99/8/24

املا ذبنویسیم

سه شنبه

99/9/25

علوم

 

دوشنبه

99/11/20

املا بنویسیم

شنبه

99/11/16

املا بنویسیم

دوشنبه

99/7/28

ریاضی

یکشنبه

99/8/25

ریاضی

چهارشنبه

99/9/26

هدیه

سه شنبه

99/11/21

 

علوم

یکشنبه

99/12/17

ریاضی

سه شنبه

99/7/29

علوم دوشنبه 99/8/26 علوم

شنبه

99/8/29

املا بنویسیم شنبه 99/11/25 ریاضی

دوشنبه

99/12/18

علوم

چهارشنبه

99/7/30

هدیه

سه شنبه

99/8/27

هدیه

یکشنبه

99/9/30

ریاضی

یکشنبه

99/11/26

هدیه

سه شنبه

99/12/19

هدیه

 

ارزشیابی ماهانه کلاس 6/1 و6/2
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

چهارشنبه

99/7/30

مطالعات

شنبه

99/9/1

مطالعات

شنبه

99/9/29

مطالعات

سه شنبه

99/11/21

مطالعات

یکشنبه

99/12/17

مطالعات

شنبه

99/8/3

ریاضی

یکشنبه

99/9/2

فارسی

یکشنبه

99/9/30

فارسی شنبه 99/11/25 ریاضی

دوشنبه

99/12/18

فارسی

دوشنبه

99/8/5

فارسی

دوشنبه

99/9/3

هدیه

دوشنبه

99/10/1

هدیه یکشنبه 99/11/26 فارسی

سه شنبه

99/12/19

هدیه

سه شنبه

99/8/6

هدیه

سه شنبه

99/9/4

علوم

سه شنبه

99/10/2

علوم

دوشنبه

99/11/27

علوم

چهارشنبه

99/12/20

علوم

چهارشنبه

99/8/7

قرآن

چهارشنبه

99/9/5

قرآن

چهارشنبه

99/10/3

قرآن سه شنبه 99/11/28 هدیه

شنبه

99/12/23

ریاضی

شنبه

99/8/10

علوم

شنبه

99/9/8

ریاضی شنبه 99/10/6 ریاضی

چهارشنبه

99/11/29

قرآن

یکشنبه

99/12/24

قرآن

 

برنامه ارزشیابی کلاس 5/2
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

چهارشنبه

99/7/23

قرآن /هدیه شنبه 99/8/24 اجتماعی

دوشنبه

99/9/24

فارسی

شنبه

99/11/25

علوم

سه شنبه

99/12/19

ریاضی

یکشنبه

99/7/27

فارسی

یکشنبه

99/8/25

ریاضی

سه شنبه

99/9/25

اجتماعی

یکشنبه

99/11/26

قرآن/هدیه چهارشنبه 99/12/20 علوم

دوشنبه

99/7/28

ریاضی

دوشنبه

99/8/26

علوم

چهارشنبه

99/9/26

ریاضی

دوشنبه

99/11/27

فارسی

شنبه

99/12/23

اجتماعی

سه شنبه

99/7/29

علوم

سه شنبه

99/8/27

فارسی شنبه 99/9/29 علوم

سه شنبه

99/11/28

اجتماعی

یکشنبه

99/12/24

قرآن/هدیه

چهارشنبه

99/7/30

اجتماعی

چهارشنبه

99/8/28

قرآن/هدیه

یکشنبه

99/9/30

قرآن/هدیه

چهارشنبه

99/11/29

ریاضی

دوشنبه

99/12/25

فارسی

 

ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

چهارشنبه

99/7/23

قرآن/هدیه

شنبه

99/8/24

قرآن/هدیه

دوشنبه

99/9/24

قرآن/هدیه

شنبه

99/11/25

هدیه/قرآن

سه شنبه

99/12/19

هدیه/قرآن

یکشنبه

99/7/27

فارسی

یکشنبه

99/8/25

فارسی

سه شنبه

99/9/25

فارسی

یکشنبه

99/11/26

فارسی

چهارشنبه

99/12/20

فارسی

دوشنبه

99/7/28

علوم

دوشنبه

99/8/26

علوم

چهارشنبه

99/9/26

علوم

دوشنبه

99/11/27

علوم

شنبه

99/12/23

علوم

سه شنبه

99/7/29

اجتماعی

سه شنبه

99/8/27

اجتماعی

شنبه

99/9/29

اجتماعی

سه شنبه

99/11/28

اجتماعی

یکشنبه

99/12/24

اجتماعی

چهارشنبه

99/7/30

ریاضی

چهارشنبه

99/8/28

ریاضی

یکشنبه

99/9/30

ریاضی

چهارشنبه

99/11/29

ریاضی

دوشنبه

99/12/25

ریاضی

 

برنامه ارزشیابی کلاس 2/2 و 2/1
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

سه شنبه

99/7/22

فارسی

چهارشنبه

99/8/21

قرآن

یکشنبه

99/9/23

ریاضی

سه شنبه

99/11/21

فارسی

سه شنبه

99/12/19

علوم

چهارشنبه

99/7/23

علوم

شنبه

99/8/24

ریاضی

دوشنبه

99/9/24

علوم

شنبه

99/11/25

ریاضی

چهارشنبه

99/12/20

فارسی

یکشنبه

99/7/27

ریاضی

یکشنبه

99/8/25

فارسی

سه شنبه

99/9/25

فارسی

یکشنبه

99/11/26

علوم

شنبه

99/12/23

ریاضی

دوشنبه

99/7/28

هدیه

دوشنبه

99/8/26

هدیه

چهارشنبه

99/9/26

هدیه

دوشنبه

99/11/27

هدیه

یکشنبه

99/12/24

هدیه

سه شنبه

99/7/29

املاء

سه شنبه

99/8/27

املاء

شنبه

99/9/29

املاء

سه شنبه

99/11/28

املاء

دوشنبه

99/12/25

املاء

چهارشنبه

99/7/30

قرآن

چهارشنبه

99/8/28

علوم

یکشنبه

99/9/30

قرآن

چهارشنبه

99/11/29

قرآن

سه شنبه

99/12/26

قرآن

 

برنامه ارزشیابی کلاس 4/2
ماه مهر ماه آبان ماه آذر

ارزشیابی

نوبت دوم

دی 99

ماه بهمن ماه اسفند
روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی روز ارزشیابی ماده درسی

چهارشنبه

99/7/30

مطالعات

شنبه

99/9/1

مطالعات

شنبه

99/9/29

مطالعات

سه شنبه

99/11/21

مطالعات

یکشنبه

99/12/17

مطالعات

شنبه

99/8/3

ریاضی

یکشنبه

99/9/2

فارسی

یکشنبه

99/9/30

فارسی

شنبه

99/11/25

 

ریاضی

دوشنبه

99/12/18

هدیه

دوشنبه

99/8/5

فارسی

دوشنبه

99/9/3

هدیه

دوشنبه

99/10/1

هدیه

یکشنبه

99/11/26

 

فارسی

سه شنبه

99/12/19

هدیه

سه شنبه

99/8/6

هدیه

سه شنبه

99/9/4

علوم

سه شنبه

99/10/2

علوم

 دوشنبه

99/11/27

 

علوم

چهارشنبه

99/12/20

علوم

چهارشنبه

99/8/7

املا/قرآن

چهارشنبه

99/9/5

املا//قرآن

چهارشنبه

99/10/3

قرآن/املاء

سه شنبه

99/11/28

هدیه

شنبه

99/12/23

ریاضی

شنبه

99/8/10

علوم

شنبه

99/10/6

ریاضی

شنب

99/10/6

ریاضی

چهارشنبه

99/11/29

قرآن/املاء

یکشنبه

99/12/24

قرآن/املاء

 
کارنامه

فعایت مدرسه

برای گرفتن کارنامه نوبت اول هر کلاسی در روز تعیین شده حضوری به مدرسه مراجعه کنید.

روز شنبه(99/11/6) کلاس های اول و دوم

روز چهارشنبه(99/11/8) کلاس های سوم و چهارم

روز شنبه(99/11/11) کلاس های پنجم و ششم

 


اخبار مدرسه

غیر حضوری بودن آموزش و ادامه روند مدرسه با 1/3 کارکنان
 


برای دیدن کارنامه ارزشیابی ماهانه وارد سایت www.sarati.ir شوید


اخبار مدرسه

آموزش به صورت مجازی  با برنامه های شاد ، واتساپ ، اسکای روم در زمان مشخص شده توسط مدرسه می باشد.


حضور دانش آموزان

آموزش در دوران کرونایی با حضور 20% دانش آموزان انجام میشود.


کارکنان مدرسه

حضور همه عوامل اجرائی و کادر آموزشی در وضعیت قرمز در مدرسه الزامیست


پیش ثبت نام کلاس اول دبستان عرفان از اسفند ماه